men.gif
 

 

 

 

 

 


Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS w Rudzie Śląskiej rozpoczęła realizację projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, o tytule: „Partnerstwo na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach long life learning” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Celem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach. Grupą docelową są nauczyciele następujących zawodów lub branż:

·      budownictwo ogólne i drogownictwo

·      informatyk

·      elektronik

·      pracownik ekonomiczno – usługowy

·      kucharz

·      mechanik samochodowy

Realizacja projektu odbywać będzie się w dwóch częściach: „praktyczna” to trzytygodniowe praktyki
(2 tygodnie podczas wakacji letnich oraz tydzień w czasie ferii zimowych) w rzeczywistych warunkach środowiska pracy charakterystycznego dla zawodu, którego nauczyciel uczy oraz część „twórcza” (40h) – wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do stworzenia pomocy naukowych (prezentacji multimedialnych i konspektów lekcji) w celu zastosowania ich podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Wypracowane materiały ukażą się w formie książkowej.

Projekt przewiduje udział 42 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Osiągnięcia projektu będą upowszechnione poprzez konferencje dla wszystkich nauczycieli oraz publikację zbioru konspektów.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kompetencje
i kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy. Umiejętności zdobyte podczas udziału w projekcie zostaną potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

 

 

 

Przy realizacji projektu współpracują:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu