Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Regulamin Rady Słuchaczy

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

 1. Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu.
 2. Samorząd tworzą słuchacze szkół / kursów dla dorosłych:

a)      II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu,

b)      Szkoły Policealnej nr 9 dla Dorosłych w Zabrzu,

c)      kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

§2

Samorząd działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jt. Dz.U.2015.2156 z późn. zm.).
 2.  Statutu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.
 3. Niniejszego regulaminu.

 

§3

Pierwszy Regulamin Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu nadaje i zatwierdza Dyrektor CKPiU w Zabrzu.

 

§4

Z dniem 01.09.2016r. Samorząd Słuchaczy CKPiU w Zabrzu przyjmuje nazwę Rada Słuchaczy CKPiU w Zabrzu, zwana dalej Radą Słuchaczy.

 

§5

 1. Rada Słuchaczy działa mając na uwadze interes słuchaczy i dobro Centrum.
 2. Rada Słuchaczy działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
 3. Wybieralne organy Rady Słuchaczy są demokratyczną i jedyną reprezentacją ogółu słuchaczy Centrum.
 4. Organy Rady Słuchaczy są niezależne od wszelkich organów administracji państwowej, partii politycznych i organizacji.
 5. Organy Rady Słuchaczy są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.

 

§6

Kompetencje Rady Słuchaczy

 1. Wyrażanie stanowiska w sprawach związanych ze słuchaczami CKPiU.
 2. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek i innych źródeł.
 3. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z Dyrektorem CKPiU.
 4. Proponowanie zmian w Regulaminie Rady Słuchaczy przewodniczącemu Rady. Regulamin nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem CKPiU.
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, Statutu CKPiU, uchwał Rady pedagogicznej.

 

§7

Każdy słuchacz CKU nr 1 ma prawo kierowania wniosków i propozycji do organów Rady Słuchaczy oraz wyrażania opinii o jego działalności.

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§8

Organy Rady Słuchaczy

 1. Samorządy klasowe / samorządy kursów.
 2. Zarząd Rady Słuchaczy.

 

§9

 1. Organy Rady Słuchaczy są jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy.
 2. Organy Rady Słuchaczy wyłaniane są w wyborach.
 1. Tryb i zasady wyboru określa niniejszy regulamin.

 

§10

 1. W klasie / na kwalifikacyjnym kursie zawodowym działa samorząd klasowy.
 2. Samorząd klasowy wyłaniany jest w drodze wyborów.
 3. Samorząd klasowy składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

 

§11

Zarząd Rady Słuchaczy CKU nr 1

 1. Rada Słuchaczy Centrum pracuje poprzez samorządy klasowe.
 2. Samorządy klasowe wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady Słuchaczy, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Tworzą oni zarząd Rady Słuchaczy.
 3. Przewodniczący Rady reprezentuje ogół słuchaczy Centrum oraz kieruje pracą Rady Słuchaczy i jej zarządu.

§12

Zadania zarządu Rady Słuchaczy

 1. Reprezentuje słuchaczy wobec władz CKPiU oraz poza nim.
 2. Broni praw słuchaczy.
 3. Współdziała z władzami CKPiU w zapewnieniu należytych warunków do nauki.
 4. Współdecyduje w sprawach ważnych dla całej społeczności Centrum w przypadkach przewidzianych w Statucie CKPiU w Zabrzu i szkół wchodzących w jego skład.
 5. Organizuje różne formy życia kulturalno-oświatowego wśród słuchaczy.
 6. Organizuje pomoc koleżeńską.
 7. Pomaga w adaptacji słuchaczy pierwszych lat.
 8. Dba o dobre imię Centrum i kultywowanie jego tradycji.

 

§13

Kompetencje przewodniczącego Rady Słuchaczy

 1. Reprezentowanie Rady Słuchaczy wobec władz CKPiU i na zewnątrz.
 2. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Słuchaczy.
 3. Koordynowanie prac poszczególnych członków zarządu.
 4. Współpraca z opiekunem Rady Słuchaczy i wicedyrektorem ds. pedagogicznych.
 5. Reprezentowanie Rady Słuchaczy przed Dyrektorem Centrum w sprawach:

a)      planu pracy Rady Słuchaczy na każdy rok szkolny,

b)      sprawozdań z działalności Rady Słuchaczy poprzez opiekuna Rady Słuchaczy,

c)      propozycji zmian w regulaminie Rady Słuchaczy (po konsultacjach z wicedyrektorem ds. pedagogicznych).

 

§14

Organy Rady Słuchaczy współpracują z władzami CKPiU w realizacji zadań, a w szczególności w zakresie procesu dydaktycznego.

 

§15

Nadzór pedagogiczny nad Radą Słuchaczy

 1. Opiekun Rady Słuchaczy.
 2. Wicedyrektor ds. pedagogicznych.

 

§16

Kadencja zarządu Rady Słuchaczy trwa maksymalnie cztery semestry.

 1. Wybory zarządu Rady Słuchaczy na nową kadencję organizuje i przeprowadza ustępujący zarząd.
 2. Ewentualne spory między nowo powołanym a ustępującym zarządem rozstrzyga Dyrektor CKPiU.

 

§17

 1. Posiedzenia Rady Słuchaczy odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.
 2.  Posiedzenia Rady Słuchaczy są otwarte dla wszystkich słuchaczy.
 3. Obecność samorządu klasowego na obradach jest obowiązkowa.
 4. Uchwały Rady Słuchaczy zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Słuchaczy.

 

§18

Zasady i tryb wyborów do organów Rady Słuchaczy

 1. Wybory do zarządu Rady Słuchaczy i samorządów klasowych są równe, powszechne i tajne.
 2. Prawo wyborcze ma każdy słuchacz.
 3. Wybór uważa się za dokonany zwykłą większością głosów.
 4. W klasach / na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dokonuje się wyboru samorządu klasowego w składzie:

a)      przewodniczący samorządu klasowego,

b)      zastępca przewodniczącego samorządu klasowego,

c)      sekretarz samorządu kasowego.

 1.  Wyboru zarządu Rady Słuchaczy dokonują przewodniczący samorządów klasowych.
 2. Zarząd Rady Słuchaczy wybierany jest w składzie:

a)      przewodniczący Rady Słuchaczy,

b)      wiceprzewodniczący Rady Słuchaczy,

c)      sekretarz Rady Słuchaczy.

 

§19

 1. Przewodniczący traci stanowisko przed upływem kadencji z powodu:

a)      utraty statusu słuchacza,

b)      złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

 1. Odwołania z funkcji przewodniczącego dokonuje Rada Słuchaczy.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§20

 1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Dyrektora CKPiU.

 

 

Zabrze,31.08.2016r.                                                                                      Zatwierdzam

 

STYPENDIUM SZKOLNE

1. Terminy składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września roku kalendarzowego w szkole,
do której uczęszcza uczeń lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, Park Hutniczy 8.

W przypadku:

 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie
do dnia 15 października roku kalendarzowego
.

2. Kryterium dochodowe:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514 zł netto) .

3. Komu przysługuje pomoc materialna?

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom    i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo
  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

4. Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym (tzw. klasy zerowe)
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie)
 • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zabrze nie przysługuje stypendium szkolne ze środków finansowych Miasta Zabrze. Uczeń taki może starać się o stypendium szkolne ze środków finansowych miasta na terenie, którego posiada zameldowanie na pobyt stały.

5. Wnioski:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl zakładka  MENU należy wybrać opcję Oświata, dalej z zakładki Menu przedmiotowe  należy wybrać opcję Stypendia), w szkole na terenie Gminy Miasto Zabrze oraz
w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zabrze, Park Hutniczy 8, pokój nr 3.

Do wniosków należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące dochodów w rodzinie wymienione w pkt. 5 wniosku albo zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • jeżeli określono w pkt. 4 wniosku okoliczności uprawniające 
  do otrzymania powyższego stypendium, należy taki fakt udokumentować, np. przedstawiając zaświadczenie/oświadczenie
  z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, poświadczenie długotrwałej choroby, itp. (wyszczególnione
  w objaśnieniach na ostatniej stronie wniosku)
 • jeżeli uczeń uczy się poza terenem miasta Zabrze lub w szkole niepublicznej- zaświadczenie/oświadczenie o posiadaniu statusu ucznia oraz o posiadaniu/nieposiadaniu przez szkołę uprawnień szkoły publicznej.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

 

6. Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej  (http://www.men.gov.pl/menis_pl/pomoc_materialna/pytania_i_odpowiedzi.phb) stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. 

Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne- ale i atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc materialną o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni
z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Źródło : Ustawa o systemie oświaty oraz Ustawa o systemie pomocy społecznej

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlas historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

Źródło:

http://www.men.gov.pl/menis_pl/pomoc_materialna/pytania_i_odpowiedzi.php

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

1. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

3. W jakich przypadkach może być przyznany zasiłek szkolny?

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

4. Wnioski:

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl zakładka  MENU należy wybrać opcję Oświata, dalej z zakładki Menu przedmiotowe  należy wybrać opcję Stypendia) oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zabrze, Park Hutniczy 8,
pokój nr 3.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem niezbędnych załączników:

 • dokumentu potwierdzającego zdarzenie losowe,
 • dokumentu potwierdzającego pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia
  z powodu zdarzenia losowego,
 • dokumentu potwierdzającego obecne dochody,
 • jeżeli uczeń uczy się poza miastem Zabrze lub w szkole niepublicznej- zaświadczenie o posiadaniu statusu ucznia oraz o posiadaniu przez szkołę uprawnień szkoły publicznej.

 Uwaga !!! Dokumenty do wypełnienia są  w sekretariacie CKU

 

UWAGA  SŁUCHACZE!!!

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2016/2017 w dniu 10.09.2016 r. o godzinie 9.00 na Hali Nowych Technologi  CKPiU ( wejście od strony portierni). 

Prosimy o śledzenie planu - dla niektórych grup zajęcia rozpoczną się w sobotę 10.09.2016 r. po inauguracji.

Wszystkie osoby przyjęte prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 11.09.2016 r.

Wymagane dokumenty:

Szkoła Policealna nr 9 dla dorosłych w Zabrzu - oryginał świadectwa szkoły średniej, 2 zdjęcia, ksero dowodu osobistego

II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Zabrzu   -  oryginał świadectwa szkoły gimnazjalnej lub ZSZ , 2 zdjęcia, ksero dowodu osobistego

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - ksero dowodu osobistego, od dnia 01.09.2016 r. będą wydawane skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, które trzeba niezwłocznie do 15.09 2016 r. oddać!! Badania te są obowiązkowe, nie oddanie ich do dnia 15.09.2016 r.  będzie skutkowało skreśleniem z listy słuchaczy!

 

Zapraszamy do szkół: 

Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych;

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

Szkoła Policealna nr 9 dla Dorosłych:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik administracji
 • Technik rachunkowości
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Florysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik informatyk
 • Technik drogownictwa
 • Technik geodeta

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych dla zawodów (zamiast Zasadniczej Szkoły Zawodowej):

 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Cieśla
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Murarz-tynkarz
 • Technik budownictwa
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Technik elektryk
 • Monter-elektronik
 • Technik elektronik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Sprzedawca
 • Technik handlowiec
 • Fryzjer
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik hotelarstwa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12394