WDN

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WDN to celowe, przemyślane uczenie się rady pedagogicznej. To droga do wspólnego rozwiązywania problemów danej szkoły, a jednocześnie bardzo ważny kierunek obecnej reformy oświaty, bowiem główna odpowiedzialność za rzeczywiste zmiany leży właśnie
po stronie szkoły.

WDN jest procesem zespołowego uczenia się. Jest przedsięwzięciem zaplanowanym, dłuższym, ukierunkowanym na zdobywanie wiedzy, umiejętności, zmianę postaw, rozwiązywanie problemów pedagogicznych  i dydaktycznych.

Specyfiką WDN jest więc:

 • celowe i kooperacyjne uczenie się rady pedagogicznej (lub jej części),
 • praca nad tematami ponadprzedmiotowymi (wychowawczymi) konkretnej szkoły,
 • utrzymanie, aktualizacja i poprawa tych kwalifikacji, które są ważne dla danej szkoły w jej procesie doskonalenia.


Cele i zadania WDN:

 • wspieranie demokracji i humanizacji życia szkolnego,
 • powrót do wzoru i wartości, do głównych tez i myśli pedagogicznych,
 • doskonalenie posiadanych, aktualizacja już uzyskanych kwalifikacji,
 • refleksja nad procesami uczenia się i zmiana rzeczywistości szkolnej,
 • poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej,
 • konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce,
 • opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania w danej szkole,
 • rozwiązywanie szkolnych /wychowawczych/ problemów i trudności,
 • konstruktywne radzenie sobie z normami i wartościami, subiektywnymi teoriami i obciążeniami  w pracy,
 • koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,
 • celowe tworzenie bogatego życia szkolnego.


W urzeczywistnianiu celów i realizacji zadań ważne jest, aby:

 • istniała zgodność celów, treści, tematów, metod, środków i materiałów,
 • uwzględnić daną sytuację w miejscu pracy,
 • uznać dobrowolność w określaniu zadań stawianych przez radę pedagogiczną,
 • istniała kontynuacja i długofazowość współpracy w radzie pedagogicznej,
 • podjąć decyzje dotyczące udziału instytucji doskonalenia i zewnętrznych doradców w procesie WDN.


Procedura WDN:

 1. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli (rozpoznanie potrzeb)
 2. Przedstawienie wyników ankiet
 3. Przygotowanie harmonogramu form doskonalenia nauczycieli
 4. Zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania danego problemu (organizacja i przeprowadzenie szkoleń)
 5. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce
 6. Ewaluacja działań z zakresu WDN.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4097