Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Procedura pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - link

Program Wychowawczo-Profilaktyczny - link

 

Uczniowie/ słuchacze Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego mają udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Rozpoznawane  i zaspakajane są  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia/słuchacza oraz  indywidualne możliwości psychofizyczne i czynniki środowiskowe wpływające na funkcjonowanie w placówce w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wszyscy nauczyciele, opiekunowie klas, pedagodzy, doradcy zawodowi, bibliotekarze.

 Objęcie ucznia /słuchacza pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z:

a)      z niepełnosprawności,

b)      z niedostosowania społecznego,

c)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)      z zaburzeń zachowania i emocji,

e)      ze szczególnych uzdolnień,

f)       ze specyficznych trudności w uczeniu się,

g)      z deficytów kompetencji sprawności językowych,

h)      z choroby przewlekłej,

i)        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j)        z niepowodzeń edukacyjnych,

k)      z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

l)        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a)      rodzicami uczniów

b)      poradnią psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi

c)      placówkami doskonalenia nauczycieli

d)      szkołami macierzystymi i placówkami

e)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, opiekuna klasy, pedagogów, doradców zawodowych w formie

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

c)      zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

d)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

e)      warsztatów,

f)       porad i konsultacji,

g)       zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

 

W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno pedagogiczna słuchaczom jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów  w formie:

a)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

b)      porad i konsultacji

c)      warsztatów i szkoleń.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3362