Rekrutacja nauczycieli 2019/20

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 lipca 2019

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 zatrudni w  Centrum Kształcenia Praktycznego (system nauki tygodniowy) oraz
na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (system nauki zaoczny) nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach:

  • budowlanych
  • fryzjerskich
  • kosmetycznych
  • samochodowych

Wymiar  etatu uzależniony od przeprowadzonego naboru.

Wykształcenie: wykształcenie i kwalifikacje zgodne obowiązującymi przepisami.

Kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej LINK, proszę składać do dnia 16.08.2019 r. w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres kadry@ckp.zabrze.pl

 

 

Obowiązek informacyjny:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w
Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95, NIP: 648-26-15-452 REGON: 240584297, tel.: 32- 370 15 99,
e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych
można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub listownie i
osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia w Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia
w celu wypełniania obowiązków wynikających z:
a) w przypadku rekrutacji pracowników samorządowych: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
b) w przypadku rekrutacji innych pracowników: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji
przeprowadzenia naboru i zatrudnienia. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane:
a) w przypadku rekrutacji pracowników samorządowych: przez 3 miesiące od momentu ogłoszenia
wyników. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku
pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji
związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – odpowiednio 50/10 lat;
b) w przypadku rekrutacji innych pracowników: w przypadku pozytywnego zakończenia procesu
rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa
– okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych –
odpowiednio 50/10 lat; w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami
uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.
Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z
przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy
Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa
pod adresem ul. Stawki 2, Warszawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-02
Data publikacji:2019-07-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:296