Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu pilnie poszukuje nauczyciela/i praktycznej nauki zawodu z branży samochodowej.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 maja 2019

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu pilnie poszukuje nauczyciela/i praktycznej nauki zawodu z branży samochodowej. 

W roku szkolnym 2019/2020 możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasy pracy.

Wykształcenie: wykształcenie i kwalifikacje zgodne obowiązującymi przepisami.

Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Chrząszcz -  Kierownik Zespołu Pracowni Technicznych - tel  516 171 609.

Kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej www.ckp.zabrze.pl / aktualności, proszę składać w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres ckp@ckp.zabrze.pl

  

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum KształceniaPraktycznego i Ustawicznego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95, NIP: 648-26-15-452 REGON: 240584297, tel.: 32- 370 15 99, e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.

Dane są przetwarzane celem przeprowadzenia procesu naboru i będą przechowywane do momentu ustania tego celu, po tym czasie dane osobowe kandydatów zostaną usunięte. W przypadku zatrudnienia pracownika dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy. W przypadku naboru na stanowisko samorządowe dane kandydatów mogą być przechowywane
do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru w celu jego uzupełnienia.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, w tym trzymiesięcznego etapu uzupełniającego albo przez okres wynikający z przepisów prawa w przypadku zawarcia oraz realizacji umowy albo
do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożnością wywiązania
się z obowiązków Administratora. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych do jej wycofania,  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu
jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:216